Spis dokumentów Rodu Szaniawskich

Gałęzi: Szaniawy-Stefanówka-Ositniaczka-Mytki-Równe-Warszawa

Obecnie, w roku 2010-tym, znajdują się w moim posiadaniu kopie 45-ciu dokumentów (kompletny spis poniżej) dotyczących mojej gałęzi Rodu Szaniawskich, gałęzi nazwanej przeze mnie: Szaniawy-Stefanówka-Ositniaczka-Mytki-Równe-Warszawa, od nazw miejscowści w których mieszkali moi przodkowie od końca XVII-go wieku do połowy wieku XX-go. Większość tych dokumentów została skopiowana z oryginałów znajdujących się w Państwowym Archiwum Historycznym obwodu Kijowskiego w Kijowie, stolicy Ukrainy. Wszystkie te dokumenty zostały przeze mnie zebrane w tomie I-szym Historii Rodu Szaniawskich, gdzie znajdują się również mapy (stare i nowe) i opisy miejscowości, w których zamieszkiwali przodkowie. Mapy i opisy można zobaczyć na stronie: Mapy_i_opisy_miejsc_Szaniawskich.html, a ważniejsze dokumenty reprodukuję na stroniej: Dokumenty_Szaniawskich.html.

Wydrukowane kursywą nagłówki Dokumentów są reprodukowane w całości na stronach:

Dokumenty_Szaniawskich.html, lub Dokumenty_Szaniawskich_spis.html, czyli tej stronie.

Dokument nr : 1, rok 1688, k. 169-169v.

Metryka Jana Szaniawskiego, syna Kazimierza, parafia w Uszycach.                                            

Dokument nr : 2, rok 1710, k. 171-171v.

Przekazanie ziemi (we wsi Szaniawy Poniaty) Kazimierzowi Szaniawskiemu, synowi Jana, przez Wojciecha Olszewskiego.                                                       

Dokument nr : 3, rok 1716, k. 173-173v.

Metryka Antoniego Szaniawskiego, syna Jana, Kamieniec Podolski.                     

Dokument nr : 4, rok 1739, k. 175-175v.

Metryka Józefa Ignacego Szaniawskiego, syna Antoniego. Miejscowość Czercze koło Kamieńca Podolskiego.                                                          

Dokument nr : 5, rok 1754, k. 177-177v.

Nadanie Antoniemu Szaniawskiemu urzędu Podsędka Łukowskiego, Warszawa.             

Dokument nr : 6, rok 1757, k. 179-179v.

Jan Szaniawski, syn Kazimierza, przekazuje ziemie w Szaniawach Poniatach Wojciechowi Szaniawskiemu.                                                                                                         

Dokument nr : 7, rok 1784, k. 4/5.

Akt dożywotniej darowizny ziemi Jozefowi Ignacemu Szaniawskiemu przez Księcia Ksawerego Lubomirskiego. Miejscowość Śmiła.                           

Dokument nr : 8, rok 1787, k. 63-63v.

Intercyza ślubna Józefa Ignacego (Pudełko) Szaniawskiego zawarta z Teodorem Michałowskim (Burgrabią Grodzkim Kijowskim) w Taśminie.       

Dokument nr : 9, rok 1792, k. 71.

Odstąpienie stanowiska Chorążego Kawalerii Piotrowi Szaniawskiemu przez Józefa Kamieńskiego. Miejscowość Wiązówek.                                          

Dokument nr : 10, rok 1792, k. 75v.

Metryka Mikołaja Szaniawskiego, syna Józefa, (chrzcił paroch kościoła grecko-katolickiego w Złotopolu, a parafia rzymsko-katolicka była w Śmile, brak miejsca urodzenia).                   

Dokument nr : 11, rok 1794. k. 79-79v.

Akt sprzedaży przez Józefa Ignacego Szaniawskiego części uroczyska Rozliwie we włości Śmilańskiej, Jędrzejowi Zdankiewiczowi.                                                                                            

Dokument nr : 12, rok 1797, k 8.

Zaświadczenie o szlachectwie Józefa Szaniawskiego, syna Antoniego w formie tabeli.               

Dokument nr : 13, rok 1797, k. 135-136.

Zaświadczenie o szlachectwie Józefa (lat 58) i Marcina (lat 72) Szaniawskich, w formie tabeli.                                                                                                       

Dokument nr : 14, rok 1800, k. 87.

Sprawa sądowa Józefa Szaniawskiego przeciwko generałowi Mikołajowi Wysockiemu o bezprawne wyrzucenia go ze "słobody" Rozlewie.                                                         

Dokument nr : 15, rok 1802 (sierpień), k. 17-17v.

Prośba Józefa i jego brata Marcina Szaniawskich o uznanie szlachectwa ich i ich synów. W tym spis załączonych dokumentów.                                                                  

Dokument nr : 16, rok 1802 (październik),  k. 147-148v.

Protokół z zebrania Kijowskiego Szlacheckiego Zgromadzenia w sprawie szlachectwa synów Józefa-Piotra i Mikołaja Szaniawskich oraz syna Marcina-Rafała.                                                     

Dokument nr : 17, rok 1802.

Prośba Bazylego Szaniawskiego, syna Gabriela, wnuka Marcina, skierowana do Kijowskiego Zgromadzenia Szlacheckiego, w sprawie uznania szlachectwa z wymienieniem załączonych dokumentów.                                                                                             

Dokument nr : 18, rok 1802.

"Spisek familijny Szaniawskich". Dokument w formie tabelarycznej, pod pozycjami 67 i 68 wymienieni są Gabriel i Jan synowie Marcina oraz ich synowie i żona Gabriela. Jest to zapewne załącznik do dokumentu 17.                                                                   

Dokument nr : 19, rok 1818, k. 99.

Akt ślubu Mikołaja Szaniawskiego z Honoratą Czarnecką (miejscowość Oratów, województwo Bracławskie).                                                         

Dokument nr : 20, rok 1824, k. 115-115v.

Metryka Józefa Szaniawskiego, wieś Ositniażka, parafia Złotopol (już parafia katolicka), powiat Czehryński, gubernia Kijowska.                           

Dokument nr : 21, lata 1827/1833, k. 167-168.

Piotr Szaniawski, wnuk Piotra Błażeja, złożył do ksiąg ziemskich powiatu Czehryńskiego odpis fragmentu herbarza Niesieckiego dotyczący rodu Szaniawskich.               

Dokument nr : 22, rok 1832, k. 129-130.

Świadectwo o "służbie" ziemianina Piotra Błażeja Szaniawskiego, syna Józefa, byłego ziemskiego "isprawnika".                                                                           

Dokument nr : 23, rok 1832, k. 131-132.

Spis rodzinny, w formie tabeli, szlachcica Mikołaja Szaniawskiego, syna Józefa, z dnia 30 czerwca 1832 roku. 

Dokument nr : 24, rok 1833, k. 25-26.

Spis dokumentów złożonych przez braci Piotra Błażeja i Mikołaja Szaniawskich dla udowodnienia szlacheckiego pochodzenia ich synów.                        

Dokument nr : 25, rok 1834, k. 161-164.

Spis dokumentów udowadniających szlacheckie pochodzenie rodu Szaniawskich.

Dokument nr : 26, rok 1838, k. 228-228v.

Podanie Mikołaja o wyłączenie jego i jego synów, Dionizego i Józefa, ze szlachty 2-giej kategorii płacącej podatki ziemskie.                                    

Dokument nr : 27, rok 1840, k. 229-229v.

Z sądu w Czehryniu skierowane zostało pismo do Kijowskiego Zgromadzenia Szlacheckiego z zapytaniem o dokumenty szlacheckie Mikołaja Szaniawskiego, syna Józefa.                         

Dokument nr : 28, rok 1841, k. 236-237.

W formie tabeli, spis urzędów pełnionych przez Piotra Błażeja Szaniawskiego (sędziego w Czehryniu).            

Dokument nr : 29, rok 1854, k. 259.

Metryka Mikołaja Fulgentego Szaniawskiego, syna Józefa, urodzonego we wsi Ositniażka, parafia w Złotopolu.         

Dokument nr : 30, rok 1856, k. 258-258v.

Metryka Stanisława Sabina, syna Józefa. Urodził się 28 marca 1856 w Ositniażce, ochrzczony 10-tego maja w kościele parafialnym w Złotopolu.                                                                                

Dokument nr : 31, rok 1860, k. 255-255v.

Metryka Antoniego Szaniawskiego, syna Józefa. Urodził się 17 stycznia w Ositniażce. Ochrzczony 19-tego kwietnia w Złotopolu przez księdza Antoniego Marciszewskiego.                                      

Dokument nr : 32, rok 1862-1864?, k. 253-254.

Prośba Józefa, syna Mikołaja o uznanie szlachectwa trzech jego synów.                                     

Dokument nr : 33, rok 1864.

To nie jest dokument archiwalny, tylko przepisany fragment książki Laurentego Pochilewicza: Opowieści o zasiedlonych obszarach kijowskiej guberni.        

Dokument nr : 34, rok 1865, k. 260-262v.

Decyzja Kijowskiego Zgromadzenia Szlacheckiego o uznaniu dziedzicznego szlachectwa Mikołaja, Stanisława i Antoniego Szaniawskich.                  

Dokument nr : 35, rok 1865.

Wypis z części szóstej księgi "Rodosłownej", z wpisem decyzji Kijowskiego Zgromadzenia Szlacheckiego stanowiącej treść dokumentu nr: 34.                           

Dokument nr : 36, rok 1894. k 16.

Zaświadczenie Kijowskiego Zgromadzenia Szlacheckiego wydane Piotrowi Zygmuntowi Szaniawskiemu, synowi Józefa Hieronima, wnukowi Piotra Błażeja.                                               

Dokument nr : 37, rok 1895, k. 5-5v.

Metryka Józefa Szymona Szaniawskiego, urodzonego w Mytkach, ochrzczonego w kościele parafialnym w Barze.                    

Dokument nr : 38, rok 1896, k. 13.

Metryka Feliksa Stanisława Szaniawskiego, urodzonego w Mytkach, ochrzczonego w kaplicy filialnej parafii Barskiej we wsi Wołkowińce.                                

Dokument nr : 39, rok 1899. k. 14.

Metryka Wacława Antoniego Szaniawskiego urodzonego w Mytkach, ochrzczonego w Międzyborzu.              

Dokument nr : 40 rok 1899.

Wypis metryki Wacława Antoniego Szaniawskiego urodzonego w Mytkach, ochrzczonego w Międzyborzu przez księdza Stanisława Zawrockego.                             

Dokument nr : 41, rok 1904, k. 4-4v.

Wniosek Stanisława Sabina Szaniawskiego, zamieszkałego w Kijowie, do Zgromadzenia Szlacheckiego o zaliczenie jego synów Józefa, Feliksa i Wacława do rodu szlacheckiego Szaniawskich.                                                                 

Dokument nr : 42, rok 1905.

Dokument nie pochodzący z archiwum kijowskiego. Jest to kserokopia jednej strony (305) ze spisu szlachty Guberni kijowskiej wydanego w 1905 roku w Kijowie.

Dokument nr : 43, rok 1915.

Dokument nie pochodzący z archiwum kijowskiego tylko "odziedziczony" przez H.S. po śmierci Mirosława Szaniawskiego, syna Mikołaja Fulgentego.                       

Dokumenty nr : 44 i 45, rok 1936.

Świadectwo ślubu Edmunda Serdakowskiego i Marii Anny Szaniawskiej, wydane przez parafię Katedry Warszawskiej św. Jana Chrzciciela w roku 1954-tym - dokument nr: 44. Oodpis skrócony aktu małżeństwa Edmunda i Marii Anny, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Warszawa Śródmieście w roku 1985-tym - dokument nr: 45. Te akty zastępują zagubiony w czasie II-iej Wojny Światowej wypis z metryki urodzenia Marii Anny Szaniawskiej. Koniec spisu dokumentów.

Dokument nr.: 32 - reprodukowany obok - jest istotnym potwierdzeniem starań się naszych przodków o uznanie i utrzymanie szlachectwa Rodu, gdyż wiązalo się to z przywilejami ze strony administracji carskiej, a między innymi z płaceniem niższych podatków ziemskich. 

Stanisław Sabin i Wanda z Zawrockich Szaniawscy

Fotografie powyższe powstały z rozdzielenia ich fotografii ślubnej wykonanej w roku 1891.Poniżej ta fotografia w całości:

Pytania i komentarze

Na stronie Podole znajdują się domniemane fotografie rodziców Staniasława Sabina: Józefa i Rozalii z Gadomskich Szaniawskich.

Rysunki, Fotografie, Uwagi

Aby obejrzeć w powiększeniu detale dokumentów reprodukowanych poniżej, wystarczy "kliknąć" wewnątrz każdego rysunku, czy fotografii posiadającej "link", "kliknąć" ponownie i przesuwając obraz bocznymi suwakami dotrzeć do każdego detalu. Powiększenie można również rozszerzyć, lub zwęzić i ostatecznie zamknąć "kliknąwszy" na "X" znajdujący się w prawym górnym rogu każdego powiększenia.

Aktualnie znane są dokumenty, dotyczące mojej gałęzi Rodu Szaniawskich, sięgające końca XVII-go wieku. Jak prawie wszyscy Szaniawscy pochodzimy z Szaniaw na Podlasiu, a przodek nasz nosił przezwisko "Pudełko". Po połowie tegoż XVII-go wieku, "Pudełko" - Szaniawski wyemigrował na Podole, w okolice Kamieńca Podolskiego i tam się osiedlił, chyba w Uszycy nad Dniestrem, prawdopodobnie korzystając z niskiej ceny gruntów i ulg podatkowych przyznawanych przez Rzeczypospolitą nowym osiedleńcom na Polskich Kresach Wschodnich. Pod koniec XVIII-go wieku Józef Ignacy Szaniawski otrzymał dożywotną darowiznę gruntów w rejonie śmilańskim, powiecie Czehryńskim, nad Dnieprem. Tamże, w miejscowości Ositniaczka urodził się w roku 1856-tym, prawnuk Józefa Ignacego, a mój dziadek Stanisław Sabin Szaniawski. Sześcioro dzieci Stanisława, w tym jako ostatnia moja mama, urodziło się już w różnych miejscowościach dawniejszego Wołynia i t.z.w. Polskiej Ukrainy. Detale o poszczególnych członkach Rodu znaleźć można na stronach: Drzewo Genealogiczne, Dokumenty Szaniawskich.i tej stronie

Dokument nr : 32, rok 1862-1864?, k. 253-254.
Dokument pochodzi z Państwowego Archiwum Historycznego obwodu Kijowskiego

Prośba Józefa, syna Mikołaja o uznanie szlachectwa trzech jego synów: Mikołaja, Stanisława i Antoniego. Powołuje się przy tym na decyzję Zgromadzenia Szlacheckiego z 14-go marca 1833 roku w wyniku której został wniesiony do 6 części księgi genealogicznej ("rodosłownoj"). Decyzja ta potwierdzona została przez Rządowy Senat Heraldyczny 20 listopada 1833 r. Załącza metryki synów.

Fotografia cyfrowa opracowana numerycznie

Dokument przepisany przez Olega Rosowieckiego, przetłumaczony przez Krzysztofa Serdakowskiego

Tłumaczenie z rosyjskiego

Nr.: 1103, Cena 70 kopiejek – 1862, otrzymano 27-go listopada.

Najjaśniejszy Pan, Wielki Suwerenny Cesarz Aleksander Mikojewicz, Najmiłościwiej nam panujący Pan całej Rosji

Zwraca się z prośbą Józef Mikołajew(icz) syn Szaniawskich, która to prośba składa się z następujących punktów.

1. Decyzją Kijowskiego Zgromadzenia Szlacheckiego, z 14-go marca 1833-go roku, zostałem uznany szlachcicem z wniesieniem (mnie) wraz z moim potomstwem do szóstej części księgi genealogicznej ("rodosłownoj"), które to wniesienie zostało potwierdzone dekretem Państwowego Senatu Heroldii, z 11-go października 1835-go roku pod numerem 10665, jako wynik Zgromadzenia Szlacheckiego. Obecnie chciałbym włączyć do tej decyzji trzech moich synów: Mikołaja, Stanisława i Antoniego, załączając do niniejszej (prośby) odpisy ich metryk urodzenia i chrztu, wydanych przez parafię kościoła w Złotopolu i poświadczone przez Rzymsko-Katolicką Radę Duchowną w Żytomierzu (więc) uniżenie proszę w celu aby zostało polecone, na podstawie przedstawionych zaświadczeń metrykalnych moich trzech legalnie urodzonych synów: Mikołaja, Stanisława i Antoniego, włączyć ich do decyzji Kijowskiego Zgromadzenia Szlacheckiego, z marca 1833-go roku, potwierdzonej dekretem Państwowego Senatu Heroldii, którą Ród Szaniawski został uznany jako dziedzicznie szlachecki, dwudziestego listopada 1864-go roku. Prośbę składam do Kijewskiego Zgromadzenia Szlacheckiego. Ta prośba została osobiście napisana i przepisana przeze mnie, szlachcic Józef Mikołajew(icz) syn Szaniawski. do prośby przyłożył ręki ziemianin, szlachcic Józef Mikojew(icz) syn Szaniawski. Mieszkający w guberni Kijowskiej, dystryktu Czehryńskiego, we wsi Ositniażce.

Dołącza się (...) trzy autentyczne metryki (...) 4-go lutego 186(?) – go roku Deputowany Burkat (podpis nieczytelny).

Kopia cyfrowa oryginału dokumentu nr.:32, strona 1.

Kopia cyfrowa oryginału dokumentu nr.:32, strona 2.