Drzewo genealogiczne Rodu Szaniawskich

Ostatecznie drzewo genealogiczne Rodu Szaniawskich, gałęzi moich dziadków i mojej (tablice obok, poniżej), zostało odtworzone na podstawie szkicu znajdującego się w posiadaniu potomków Wacława Szaniawskiego, trzeciego syna Stanisława Sabina i brata mojej mamy, oraz dokumentów odnalezionych w Państwowym Archiwum w Kijowie, na Ukrainie (Державний архів Київської області). Przed odnalezieniem tych dokumentów w roku 2004-tym snuto w rodzinie naszej różne domysły i rysowano różne warianty tego drzewa. Syn siostry mojego dziadka, Wandy Rudnickiej z Szaniawskich, Tadeusz Rudnicki, opracował "wspaniałe" drzewo naszej gałęzi rodu w oparciu o Herbarz Kaspra Niesieckiego, ale pomylił się już w trzecim pokoleniu przodków przyjmując innego Józefa za swojego dziadka, także wszyscy wcześniejsi nasi przodkowie w jego drzewie nie byli w rzeczywistości naszymi przodkami, chociaż na pewno bliżej, lub dalej, z nami spokrewnieni. W opracowanej przeze mnie w formie książkowej "Historii Rodu Szaniawskich", w tomie I-szym, umieściłem uproszczony schemat drzewa genealogicznego stanowiący jednocześnie dodatkowy spis treści łączący poszczególnych przodków z dokumentami ich dotyczącymi. To drzewo genealogiczne, sporządzene na podstawie szkicu Wacława Szaniawskiego i odnalezionych w Kijowie dokumentów, opracowałem w szczegółach dodając boczne gałęzie, daty, nazwiska małżonków, i.t.p., i to ono właśnie, jest reprodukowane obok w kilku kolejnych tablicach. W opracowaniu tego drzewa bardzo pomocną była książka ukraińskiego historyka, Eugeniusza Czernieckiego wydana w języku ukraińskim w roku 2007-mym. Również obok, reprodukuję jej stronę tytułową. W książce tej można znaleźć szczegółowy opis Rodu Szaniawskich z Ositniażki i szczegółowe drzewo genealogiczne tej gałęzi Rodu. Tytuł tej książki w języku polskim brzmi następująco: "Prawobrzeżna szlachta za rosyjskiego panowania". Eugeniusz Czerniecki odegrał bardzo istotną rolę w uzyskaniu dokumentów z Archiwum Kijowskiego. Będąc ukraińskim historykiem miał do tego Archiwum ułatwiony wstęp i zbierając materiały do swojej książki, w której poświęca dużo miejsca dla Rodu Szaniawskich naszej gałęzi, udostępnił nam kopie większości wymienionych na stronie: Dokumenty_Szaniawskich_spis.html dokumentów, jak również reprodukowanych na stronie: Mapy_i_opisy_miejsc_Szaniawskich.html opisów miejscowości gdzie żyli przodkowie naszej gałęzi.

Jednym z czterdziestu pięciu dokumentów zawartych w tomie I-szym "Historii Rodu Szaniawskich" jest złożony przez Piotra Szaniawskiego, wnuka Piotra Błażeja, do ksiąg ziemskich powiatu Czehryńskiego w roku 1827-mym fragmentów Herbarza Kaspara Niesieckiego dotyczących Rodu Szaniawskich w celu udowodnienia szlachectwa Rodu Szaniawskich. Poniżej reprodukuję tekst tego dokumentu przepisany, a obok pierwszą stronę kopii oryginału. Całość dokumentu znajduje się na stronie: Dokumenty Szaniawskich.

Dokument nr : 21, lata 1827/1833, k. 167-168.

Dokument pochodzi z Państwowego Archiwum Historycznego obwodu Kijowskiego

Piotr Szaniawski złożył do ksiąg ziemskich powiatu Czehryńskiego odpis fragmentu herbarza Niesieckiego dotyczący rodu Szaniawskich. W 1833 roku Kijowskie Zgromadzenie szlacheckie poświadczyło jego zgodność z oryginałem.  

Kserokopia oczyszczona elektronicznie

Tekst przepisany z rękopisu i rozdzielony przez Krzysztofa Serdakowskiego z drobnymi poprawkami interpunkcji i uporządkowaniu użycia dużych liter, w celu łatwiejszego zrozumienia treści dokumentu.

Strona pierwsza rękopisu

Z Rozkazu Jego Imperatorskiej Mości wypis z xiąg ziemskich powiatu Czehryńskiego guberni Kijowskiej roku tysiąc ośmset dwódziestego siódmego, miesiąca decembra trzydziestego pierwszego dnia, przed aktami ziemskimi powiatu Czehryńskiego i przedemną Józefem Nowackim pisarzem ziemskim powiatu tegoż, stawiąc się osobiście W. Piotr Szaniawski, były ziemski sprawnik powiatu Czehryńskiego, tę kopię procedencyi szlachectwa domowi Szaniawskich służąca z kroniki autentycznej Królestwa Polskiego co do słowa na papierze ceny kopiek pięćdziesięciu wypisaną jako zgodną do akt ziemskich powiatu Czehryńskiego guberni Kijowskiej w oblatę podał w te słowa:

Kopia. "Szaniawski herbu Junosza w ziemi Łukowskiej i indziey w tym domu przywiley chowają Władysława Jagiełły Króla Polskiego dany w roku tysiąc czterysta dwudziestego dziewiątego w którym Mikołaja de Szaniawa i braci Jego Jalisławowi, Janowi, Michałowi, Puskunowi, Stanisławowi i Maciejowi de Szaniawy w Łukowskiej ziemi leżącey, niektóre grunta dał darował w nagrodę ich zasług, kiedy się potym rozdzielili. Szymon Szaniawski, proboszcz Miechowski, nominat Kamieniecki, ale się Łukowskim zwał lubo się Junoszą pieczętował, jak mówił pod Ługowskimi. Marcin Szaniawski miał za sobą Zofię Borkowską herbu Nowina. Felix pisarz ziemski Lubelski z Seymu tysiąc sześćset sześdziesiąt pierwszego kommisarz do granic Konstytucya, fol. dwadzieścia ośm. Adam nayprzód pisarz ziemski Łukowski i Podstarości grodzki Lubelski, poseł na Seym tysiąc siedemset trzeciego y Deputat do Konstytucyi Konstytucya, fol. dwadzieścia sześć, umarł kasztelanem Lubelskim tysiąc siedemset dwudziestego piątego została się po nim tylko córka jedna Ewa z Zofii Głuszczyńskiej który żyła z Liniewskim ...

Strona druga rękopisu

... starostą Żmigrodzkim. Franciszek Szaniawski 20(?), brat rodzony Adama Kasztelana, miał za sobą Gałęzowską rżównę(?) ziemską Lubelską, drugi brat tegoż, Tomasz, podstoli Łukowski. Stanisław Szaniawski woyski Lubelski, żona Zawadzka stolnikówna Wieluńska. Jerzy cześnik Lubelski porucznik(?), brat jego Antoni, pisarz grodzki Włodzimierski. Jerzy stolnik Bracławski. Bogusław w zakonie oyców Karmelitów Bosych, zasłużony rządził u nich prowincyą polsko kilka razy. Felix Jan, nayprzód sufragan Lwowski, a potym biskup Hełmski miał iuż nominacyą i na Wileńską katedrę, ale że się to zdało xięstwu Litewskiemu bydź z uszczerbkiem praw swoich, gdyby rodowici polacy krzesła im zasiadali niemając tam żadnej possesyi, musiał się Hełmskim kontentować, dał ci mu był wprawdzie coadiutorya na arcybiskupstwo Lwowskie Skarbek Jan iuż w leciech podeszły, ale nim mu na nią expedycya z Rzymu przyszła, Skarbek ze światem się rozstał, on zanim w tydzień wtęż wieczności drogę wybrał w roku tysiąc siedemset trzydziestym trzecim, w Zamościu u Oyców Reformatów pochowany, miał kazanie na Elekcyi początku w tymże roku, które jest w druku tysiąc siedemset trzydziestego trzeciego in fol. Pasiono(?), był to pasterz i sam życia bez zakału y koło trzody swoiey pilny. Józef Szaniawski, woyski Lubelski, miał za sobą Petronellę Hamlównę(?). Antoni z Seymu tysiąc tiedemset trzeciego, komisjarz(?) do granic Konstytucya, fol. dwadzieścia dwa. Jan Szaniawski którego córka Anna była za Jędrzejem Stokowskim herbu Drzewko, tysiąc pięćset ośmdziesiąt osmego actu Const opoczen(?). Drudzy z nich w wielkim xięstwie Litewskim osiedli, z tych Marcin. Scholastykiem był wileńskim Konstanty Felicyan, nayprzód referendarz Litewski i prałat Wileński potym biskup Kujawski aż też i Krakowski na którym ...

Strona trzecia rękopisu

... zamknoł w roku tysiąc siedemset trzydziestym drugim z młodych lat swoich do Królewskiego Dworu udawszy się tak sobie skuteczney fortuny doznał i zawsze sprzyiającey izgo nigdy fawory Królewskie co rzadko pańskim geniuszóm ję rąk swoich niespisały ale jeden drugiemu podawał, a tym więcej rzecz ta podziwienia godna że między tylu na siebie zaostrzonemi  nienawiścią adwersarżami, między tak ciężkiemi w Polszcze naszey rewolucyami, nigdy się mu ta macochą niestawiła, pomagały mu do tego siła, przymioty naturalne któremi go Bóg sowicie był obdarzył, to iest obrót dziwnie wielki, rozsądek utemperowany, dzielność w wykonaniu rzeczy iuż ułożonych nieprzerwana, te go Augustowi Królowi tego Imienia jedenaście lat przymilały że prawie cały na Jego zdaniu dał się polegać luboć niemney i zasługi Jego, on albowiem wyrobił swoim przemysłem, że się ten Pan, lubo się iuż był rządów Polski wyzuł, dla nieprzychylnego sobie szczęścia znów do Polski wrócił. On synów koronnych rozdrażnionych i Konferencyą Generalną sprzysiężonych serca szczęśliwie z panem pojednał, on nowemi Konstytucyami pokory Oyczyźnie obostrzył, zgoła ten naycelnieyszy wieku swego statysta wiele na dobro pospolite i czynił i muwił i stosów poniósł niemney i w ekonomicznych zabiegach był osobliwy stąd wszystkie dobra biskupie w daleko lepszą wzbił porę niżeli ich znalazł. Teologię fundował, przy naszym Kollegium Gdańskim tamże w Gdańsku oyców misyonarzów na wszystkie zaś seminarya Krakowskiey Dyecezyi póki żył w rok pewną summę wyliczał żeby zdolnych do pracy koło dusz ludzkich mógł z nich mieć operariuszów. Zamek Królewski po szwedzkim spaleniu za iego staraniem restawrowany do pierwszey przyszedł ozdoby. Konwikt na ubogich studentów fundował w Łukowie wysypawszy na niego sto tysięcy. Sekretarz duchowny Litewski ...

Strona czwarta rękopisu

... młodo umarł zdamisię brat Jego. Synowiec zaś podstoli koronny miał za sobą Osolińską Barbarę podskarbiankę w. Koronną y z niey dzieci: Fabian, łowczy Koronny, starosta Sochaczewski, poseł na Seym tysiąc siedemset dwudziestego czwartego. Żona jego Potocka, wojewodzianka Czernichowska z niey potomstwo zostało. Trzeci starosta augustowski Jędrzey Szaniawski, o którym konstytucya tysiąc sześćset trzydziestego drugiego, fol. siedm. Jan i Samuel w województwie Rawskim tysiąc siedemset sześdziesiąt czwartego. Felix kasztórz(?) Chełmski, deputat na trybunał Koronny".

Która to kopia procedencyi Szlachectwa Domowi Szaniawskich służącej, jak się w sobie ma co do słowa do xsiąg ziemskich Powiatu Czehryńskiego iest zapisana z których y ten wypis pod pieczęcią Ziemską Powiatową iest wydany pisany w mieście powiatowym Czehrynie. Zgadza się z Aktami świadczę Józef Nowacki, Pisarz Ziem powiatu Czehryńskiego J.M.P. Czytałem z aktami świadczę Balicki, Regent Ziemski powiatu Czehryńskiego.

1833-go roku, dnia 5-go maja, ta kopia jest zgodna z oryginałem. Potwierdza Kijowskie Zgromadzenie Szlacheckie. Deputowany (podpis mało czytelny)

Za sekretarza (podpis nieczytelny)

Krzysztof Serdakowski w maju 2010

 

Stanisław Sabin i Wanda z Zawrockich Szaniawscy

Fotografie powyższe powstały z rozdzielenia ich fotografii ślubnej wykonanej w roku 1891.Poniżej ta fotografia w całości:

Pytania i komentarze

Rysunki, Fotografie, Uwagi

Aby obejrzeć w powiększeniu stronę tytułową książki Czernieckiego lub detale dokumentów i drzewa genealogicznego (reprodukowanych poniżej), wystarczy "kliknąć" wewnątrz każdego rysunku, czy fotografii posiadającej "link", "kliknąć" ponownie i przesuwając obraz bocznymi suwakami dotrzeć do każdego detalu. Powiększenie można również rozszerzyć, lub zwęzić i ostatecznie zamknąć "kliknąwszy" na "X" znajdujący się w prawym górnym rogu każdego powiększenia.

Strona tytułowa książki Eugeniusza Czernieckiego

Pierwsza strona dokumentu nr 21 z tomu I-szego "Historii Rodu Szaniawskich".

Tablica główna naszej gałęzi Rodu Szaniawskich.

Tablica potomków Piotra Błażeja i Domiceli z Rożniatowskich.

Tablica potomków Mikołaja Fulgentego i Heleny Julii z Powalskich.

Tablica potomków Marcina, syna Antoniego i ?.

Tablica potomków sióstr Stanisława Sabina: Sabiny (Józefy), Wandy i Marii..